Dxiña raca ra Consuladu/ Ndi´í serviciu cha saá consulado ofrece

Ti gana’lu pa’ rá, shimodu, ne shi guíchi zaquiñu para guni’lu ca trámite shtiu, bínda chahui ne bina’diaga lo ca dídxa stínu guiraa  ni racaladxu. Ra consuladu riní’du ca shtidxa’nu.

 

Cha ña ku’u queta ndi’í información Chi ñivi(ivi) yo, i’á va kachi tu’ú ndi’Í serviciu consular Chi ndi’í requisito nuú inka lenguas indígenas cha ka’an ñivi(ivi) nuú ñu nu koo yo.